Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 1. Voorwaarden
  1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Saars Gym en beheren daarmee de rechtsverhouding tussen Saars Gym en het Lid.
  1.2. Saars Gym is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. Bij wijzigingen wordt het lid op voorhand te kennen gegeven waar deze wijziging op ziet. Het lid kan de overeenkomst na wijziging ontbinden conform artikel 6:237 onder C BW.
 2. Lidmaatschap
  2.1. Het Lid is bekend met het feit dat zijn lidmaatschap per maand opzegbaar is met een uitsporttijd van 1 volledige maand. Het abonnement kan alleen worden beëindigd middels een e-mail naar admin@saarsgym.com. Het abonnement wijzigen kan het Lid zelfstandig middels de app bij ‘lidmaatschappen’.
  2.2. Saars Gym behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.
 3. Lidmaatschapsgelden
  3.1. Door middel van SEPA machtiging automatische periodieke incasso wordt tussen de 20e – 25e van elke maand het bedrag vooruit betaald voor de volgende maand.
  3.2. Indien er ook vóór de ingang van contractduur gebruik wordt gemaakt van de diensten verrekend het systeem automatisch het resterende bedrag.
  3.3. De overeengekomen proefles/ inschrijfkosten dienen bij inschrijving te worden voldaan. Het niet betalen van deze kosten betekent dat de Overeenkomst nietig verklaard kan worden.
  3.4. Saars Gym behoudt zich het recht voor om achterstallige betalingen te innen via SEPA automatische incasso.
  3.5. Het Lid is in verzuim bij niet tijdige betaling zonder verdere in gebrekenstelling. Het Lid is in verzuim als het bedrag van de desbetreffende maand niet betaald is voor de 20e van de volgende maand. Er kan geen gebruik gemaakt worden van de diensten totdat het verschuldigde bedrag is voldaan.
  3.6. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Saars Gym is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.
  3.7 Saars Gym behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te indexeren en wijzigen. Eventuele prijswijzigingen worden 4 weken voorafgaand bekend gemaakt. In het geval van een prijswijziging heeft het lid het recht om het lidmaatschap te ontbinden voor de 20e van de maand.
 4. Privacy
  4.1. Saars Gym verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
  4.2. Saars Gym verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Saars Gym en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Saars Gym.
 5. Beëindiging of pauzering lidmaatschap
  5.1. Het Lid dient een opzegging van het lidmaatschap door te geven middels een e-mail te verzenden naar admin@saarsgym.com. Er wordt altijd een uitsporttijd van 1 volledige maand aangehouden. Als je bijvoorbeeld je abonnement opzegging doorgeeft op 25 augustus zal deze beëindigd zijn op 30 september.
  5.2. Het, door het Lid, pauzeren van de Overeenkomst is kosteloos mogelijk. Middels het online reservering systeem kun je dat zelfstandig aanpassen. De eventuele teveel betaalde kosten worden verrekend wanneer je het abonnement weer start.
  5.3. Saars Gym mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden;
  a. als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
  b. als het Lid de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert;
  c. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;
  d. indien het Lid de regels niet naleeft, dan wel indien het Lid de toegang is geweigerd of ontzegd.
 6. Openingstijden
  6.1. Saars Gym is bevoegd om clubs geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
  6.2. Saars Gym is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) een club tijdelijk of blijvend te wijzigen. Dit zal tijdig doorgegeven worden via Social Media, de website en het berichtencentrum van de reservering App.
  6.3. In geval van ziekte of vakantie zal Saars Gym ten alle tijden proberen vervanging te regelen voor de lessen en de fitness. Er is een mogelijkheid dat dit niet altijd zal lukken.
 7. Annulering
  7.1. Een lid kan een afspraak met de (personal) trainer annuleren tot 12 uur voor de ingeplande training. (Personal) trainingen welke niet of niet tijdig zijn geannuleerd zullen volledig bij het lid in rekening worden gebracht.
  7.2. Indien een training niet doorgaat door omstandigheden welke buiten de macht van Saars Gym liggen, zullen betalingen in deze niet worden gerestitueerd.
 8. Klachten en Informatieverplichting
  8.1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen schriftelijk aangepast te worden in de Sportbit App.
  8.2. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Saars Gym kosten dient te maken om de nieuwe (persoon)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het Lid.
 9. Personal Training
  9.1. Saars Gym is gediplomeerd Fitness- en Personal Trainer. Aangepast op de wens van de klant kan er middels een intakegesprek een samenwerking voortkomen waarbij er naar het doel van de klant toe gewerkt wordt.
  9.2. Voor betaling van de Personal Training is het mogelijk een abonnement af te sluiten of strippenkaart af te nemen. Wordt er niet tijdig betaald dan kan er geen gebruik gemaakt worden van de diensten totdat het bedrag voldaan is.
  9.3. Voor het annuleren van de training gelden dezelfde regels als eerder benoemd in artikel 7 Annuleren.
 10. Sportmassages
  10.1. Sportmassages worden in een veilige en hygiënische ruimte gegeven.
  10.2. Er dient professioneel gehandeld te worden tussen klant en masseur. Als deze regels niet nageleefd worden is Saars Gym genoodzaakt de klant te weigeren of te verwijderen uit de ruimte. Er dienst alsnog betaald te worden voor de dienst.
 11. Aansprakelijkheid
  11.1. Saars Gym is niet aansprakelijk voor enig letsel, ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook.
  11.2. Ieder Lid is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het Lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Saars Gym kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen.
  11.3. Het deelnemen aan een training (o.a. personal training, full body, boxing, kickboksing, hiit boxing, yoga en booty camp) alsook het gebruik maken van de apparatuur zoals conditie- en trainingsapparatuur en het volgen van een programma en/of activiteiten van welke aard dan ook bij Saars Gym is geheel voor eigen rekening en risico van het lid.
  11.4. Het lid is verplicht melding te maken van zijn of haar fysieke gesteldheid zoals blessures, ziekten en/of andere lichamelijke aandoeningen en/of informatie te verschaffen waarvan het lid redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de (Personal) Training noodzakelijk is.
  11.5. Saars Gym is niet aansprakelijkheid voor materiële en/of immateriële schade als gevolg van een ongeval, letsel of blessures van het lid
  11.6. Saars Gym aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van welke aard dan ook en van elke oorzaak ook van het lid
  11.7. Indien het lid schade toebrengt aan de eigendommen van Saars Gym en deze schade het gevolg is van nalatigheid en/ of schuld van het lid, dan is het lid aansprakelijk voor de schade indien deze schade gevolg is van nalatigheid en/of schuld van de Deelnemer.
  11.8. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel, geleden eveneens voor medewerkers van Saars Gym. Indien het bovenstaande wordt aangehouden kan artikel 11.1 komen te vervallen.
 1. Huisreglement
  12.1. Er dient met respect met elkaar omgegaan te worden. Is dit niet het geval dient dit tijdig aangegeven te worden. Bij onacceptabel gedrag kan het Lid uitgeschreven worden zoals aangegeven in ‘ontbinding lidmaatschap’.
  12.2 Iedereen dient fatsoenlijk met materialen om te gaan. Als er materiaal kapot gaan na het verkeerd gebruiken of onfatsoenlijk omgaan met, kunnen er kosten in rekening gebracht worden.
  12.2. De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.
  13.3. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de Saars Gym en hiernaar te handelen.
  13.4. De algemene voorwaarden staan op de website Saars Gym en de huisregels worden vermeld in de welkomstmail.
 2. Toepasselijk recht
  14.1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Saars Gym aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  14.2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Saars Gym, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar Saars Gym is gevestigd.
 3. Slotbepalingen
  12.1. Overeenkomsten tussen het Lid en Saars Gym kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.
  12.2. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.
  12.3. Voor zowel de (Personal) Training als de Sportmassages gelden dezelfde regels als de Algemene Voorwaarden in dit formulier mits anders aangegeven.